Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

W Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym

„AKADEMIA UŚMIECHU”

 

 
Zajęcia polegają na kompleksowych i intensywnych działaniach mających na celu stymulowanie wszystkich funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny oraz komunikację dziecka. Ukierunkowane są na pobudzanie i stymulowanie poznawcze, ruchowe oraz emocjonalne. Mają na celu niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu.
Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów. Metody te dostosowane są indywidualnie do możliwości i potrzeb rozwojowych uczestniczącego w zajęciach dziecka i wynikają z opracowanego dla niego Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego.
 
 

 

Zajęcia opierają się m.in. na ćwiczeniach:
 • usprawniających rozwój motoryczny dziecka – w tym precyzję ruchów rąk i koordynację wzrokowo-ruchową oraz koordynację słuchowo-ruchową
 • doskonalących koncentrację uwagi
 • kształtujących myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, analogiczne
 • wspierających procesy poznawcze oraz wzbogacających wiedzę o otaczającym świecie
 • rozwijających umiejętności matematyczne
 • rozwijających komunikację oraz mowę
 • stanowiących edukację językową – wprowadzającą w sztukę pisania, czytania
 • uczących wchodzenia w kontakt z drugim człowiekiem, trwania w kontakcie, ale także stopniowego wychodzenia z kontaktu
 • rozwijających umiejętności społeczne, interpersonalne
 • doskonalących samodzielność
 • modyfikujących zachowania trudne
 
Wykorzystujemy m.in. metody:
 • terapii pedagogicznej
 • terapii ręki
 • pedagogiki zabawy 
 • kinezjologi edukacyjnej
 • elementy metody M.Frostig i D.Horne
 • Programu Aktywności M.Ch.Knillów
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • metody aktywizujące
 • zabawy muzyczne i usprawniające wrażliwość słuchową
 • zabawy stymulujące rozwój mowy i komunikację
 • elementy metod edukacyjnych: profesor Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metody Dobrego Startu, metody czytania symultaniczno-sekwencyjnego
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
 • Treningu Umiejętności Społecznych
 • treningu koncentracji