REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/20

Zasady zgłaszania do  przedszkola i żłobka  na listę rezerwową:

Zgłoszenia do przedszkola i żłobka prowadzone są tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz rekrutacyjny ze strony www.przedszkole-szczecin.net.pl .

Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola lub żłobka zostanie przekazana telefonicznie.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka należy w terminie 7 dni dostarczyć do Placówki wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia oraz kartę dziecka (do pobrania ze strony www.przedszkole-szczecin.net.pl/pliki-do-pobrania) a na miejscu podpisać umowę oraz uiścić opłatę wpisową.

W przypadku nie wypełnienia przez rodzica / opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy przyjętych. 

Kryteria przyjęć na rok oświatowy 2019/2020:

W  przedszkolu i żłobku obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:

  1.   dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2.   rodzeństwa dzieci uczęszczających.

 Wysokość opłat obowiązujących w roku szkolnym 2019/20 w zakładce http://www.przedszkole-szczecin.net.pl/oplaty/