Rekrutacja na rok oświatowy 2016/17 do Przedszkola i Żłobka „AKADEMIA UŚMIECHU” rozpoczyna się 31 marca 2016 roku o godzinie 9:00

Zasady rekrutacji do  przedszkola i żłobka  w roku oświatowym 2016/2017:

Rekrutacja trwa od 31 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Rekrutacja do przedszkola i żłobka prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz rekrutacyjny ze strony www.przedszkole-szczecin.net.pl .

Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola zostanie przesłana na wskazany adres e-mailowy baź przekazana telefonicznie w terminie do 10.05.2016 r.

Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola „Akademia Uśmiechu” Szczecin 71-045 ul. Kwiatowa 12 wydrukowaną i podpisaną umowę o świadczenie usług oraz kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony www.przedszkole-szczecin.net.pl/pliki-do-pobrania) a na miejscu uiścić opłatę wpisową.

W przypadku nie wypełnienia przez rodzica / opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy przyjętych.

Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.

Kryteria przyjęć na rok oświatowy 2016/2017:

W  przedszkolu i żłobku obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:

a)  dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)  rodzeństwa dzieci uczęszczających.